Home herkistää eniten Suomessa – monikemikaalit toiseksi eniten

today 16.6.2017 klo 12:49
schedule4min

Ympä­ris­töy­li­herk­kyy­deksi ku­vataan ti­laa, jos­sa ih­minen saa ter­veyttä hait­taavia oi­reita tie­tyssä työ- tai eli­nym­pä­ris­tössä, vaik­ka sa­ma ympä­ristö ei ai­heuta oi­reita valtao­salle ihmi­sistä. Oi­reet yhdis­tetään esi­mer­kiksi eri­laisiin kemi­kaa­leihin, hajus­teisiin, mikro­bio­lo­gisiin teki­jöihin ja sähkö­mag­neet­tisiin kent­tiin. Mikrobiologian erikoislääkäri Tamara Tuuminen kertoi Korporaatiolle, että Suomessa eniten ympäristöyliherkkyyksiä aiheuttaa home ja toiseksi eniten monikemikaalit. Tuumisen mukaan monikemikaaliherkät monesti sairastuvat myös sähköyliherkkyyteen. Ympäristöyliherkkyys on lisätty suomalaiseen tautiluokitukseen, mutta Suomessa tämä ei oikeuta kuitenkaan sosiaalietuuksiin kuten sairauspäivärahaan.

Sallittu kaikenikäisille
close